Privacyverklaring

In het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, ingaande 25 mei 2018, onderstaand de “Privacyverklaring” van de voetbalvereniging D.V.O.L., hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan per e-mail aan: verenigingsmanager@dvol.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel  Welke 
persoonsgegevens
Grondslag  Bewaartermijn   Ontvangers 
Instroom administratie Naam en naam kind
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Organiseren instroomtraining en contact hierover onderhouden Tot einde instroomtraining  
Ledenadministratie
(vanaf aanmelding)
Naam
(2e) Nationaliteit
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens ouders (als minderjarig)
Bankgegevens
Vrijwilligers wensen
Uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap van de vereniging) Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Ledenadministratie
KNVB / Sportlink
Voetbal.nl app
Financiële administratie
Vrijwilligers- en 
medewerkersadministratie
(vanaf aanmelding) 
Naam
(2e) Nationaliteit
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Uitvoering van de overeenkomst
(als vrijwilliger of als
medewerker van de vereniging)
Gedurende de looptijd van de
overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Ledenadministratie
KNVB / Sportlink
Financiële administratie
Belastingdienst (desgevraagd / indien aan de orde)
Kledingadministratie indien men dit in bruikleen heeft van de vereniging  Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
(Kleding)maat
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.  
Versturen digitale berichten, waaronder bijvoorbeeld uitnodiging ALV en nieuwsbrief  E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap van de
vereniging)
Gedurende de looptijd van de overeenkomst (lidmaatschap van de vereniging)  
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis  Naam
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken  
Sponsors en leveranciers  Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Facturatiegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Belastingdienst (desgevraagd /
indien aan de orde)


Foto’s en video-opnames

Leden, vrijwilligers en medewerkers van DVOL zijn zich er van bewust dat er bij wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van DVOL foto’s en/of video-opnames gemaakt kunnen worden, waarbij men in beeld kan komen. Deze foto’s en video-opnames kunnen op sites, facebook of anderszins gebruikt worden. Onze leden, vrijwilligers en medewerkers geven hiervoor toestemming. Indien men hier bezwaar tegen maakt, dient men dit vooraf bij aanmelding per email kenbaar te maken bij verenigingsmanager@dvol.nl
Een bezwaar tegen foto’s en video-opnames kan ook op elk later moment aan voornoemd e-mailadres kenbaar worden gemaakt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: verenigingsmanager@dvol.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.