Gedragsregels

Bekijk allereerst dit filmpje over de vier inzichten van de trainer/coach, neem vervolgens onze gedragscode door.

Een trainer, coach of begeleider:

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • IS NOOIT DE ENIGE VOLWASSENEN IN EEN KLEEDKAMER MET MINDERJARIGEN. Stem met mede stafleden of andere ouders af dat er altijd sprake is van twee volwassenen in een kleedkamer met minderjarigen.

 • STAFLEDEN AANWEZIG IN EEN KLEEDKAMER MET MINDERJARIGEN SPELERS ZIJN NOOIT BEIDE VAN HET ANDERE GESLACHT: Ben je als man trainer/coach van een meidenteam is er in de kleedkamer altijd ook een vrouw aanwezig, vice versa bij jongensteams.

 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN NEGATIEVE GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon.
 • IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt.
 • GAAT GEEN WEDDENSCHAPPEN OF BELONINGEN AAN. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent. Deel geen fysieke (snoep, drank, geld etc.) beloningen voor individuele prestaties.
 • DRINKT TIJDENS DE ROL ALS BEGELEIDER OF TRAINER/COACH BIJ JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL, EN BIEDT DIT SPORTERS OOK NIET AAN.
 • MELD SIGNALERING VAN NIET NALEVEN GEDRAGREGELS BIJ DE VERTROUWENS(CONTACT)PERSOON.

Gedragscodes voor sporters

De sporter:

 • IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit bij je ouders, een begeleider of de vertrouwens(contact)persoon.
 • TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij is zichzelf te zijn.
 • RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.
 • MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij meld dit bij je ouders, een begeleider of de vertrouwens(contact)persoon. NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan de vertrouwens(contact)persoon.
 • DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE (ALLEEN 18+ NATUURLIJK) EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT