Op 10 februari komt de supportersvereniging bijeen voor de jaarvergadering. Deze vindt plaats om 20.00 uur in de kantine van DVOL.

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Definitieve vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuring en vaststelling jaarverslag secretaris
 5. Goedkeuring en verslag kascommissie
 6. Goedkeuring en vaststelling jaarverslag penningmeester
 7. Verkiezing leden voor kascommissie (vanuit de leden), aftredend is G. Disveld.
 8. Bestuursverkiezing: Tonnie Rikken is aftredend en heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen en treedt af. Het bestuur stelt voor om Eric Opgenoort en Nico Evers als bestuurslid te kiezen om de plaats van Tonnie en de reeds bestaande vacature in te vullen. Leden die zich ook kandidaat willen stellen kunnen dat laten weten aan een bestuurslid. Vooral voor de functie van secretaris worden leden aangemoedigd zich kandidaat te stellen.
 9. Vaststelling contributie jaar 2023-2024. Voorstel van het bestuur is om de jaarlijkse contributie te handhaven op € 10,-
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De jaarverslagen liggen ter inzage voorafgaand aan de opening van de vergadering