Op 11 maart 2022 om 20:00 organiseert de supportersvereniging DVOL haar jaarvergadering in de kantine van DVOL.

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:
1) Opening
2) Definitieve vaststelling agenda
3) Mededelingen
4) Goedkeuring en vaststelling jaarverslag secretaris
5) Goedkeuring en verslag kascommissie
6) Goedkeuring en vaststelling jaarverslag penningmeester
7) Verkiezing leden voor kascommissie (vanuit de leden),
aftredend is Johan van den Berg.
8) Bestuursverkiezing:
Rik Bouwhuis heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen en treedt af
Vooralsnog zijn er door het bestuur geen kandidaten die kunnen worden voorgesteld. Leden die zich kandidaat
willen stellen kunnen dat laten weten aan een bestuurslid. Vooral voor de functie van secretaris worden leden
aangemoedigd zich kandidaat te stellen.
9) Vaststelling contributie jaar 2022-2023. Voorstel van het
bestuur is om de jaarlijkse contributie te handhaven op € 10,-
10) Rondvraag
11) Sluiting

NB:
De jaarverslagen liggen ter inzage voor de opening van de
vergadering